ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“

ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТЪПЕН СПОРТ

Координатор на проекта: Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи

Координатор и инициатор на проекта, федерацията отговаря за цялостната координация и управление на проектните дейности

ПАРТНЬОРИ: Проектът се реализира в партньорски консорциум от 7 държави и 10 партньора

Основна цел на тази дейност е да предостави на широк кръг от потенциални партньори в 7 страни иновативни подходи за съвместни дейности и проекти, свързани със спорта като метод за намаляване на насилието в училище, справяне с агресията сред младите хора и увеличаване на ефективното сътрудничество между заинтересованите страни за борба с агресията в училище и с всяка форма на нетолерантността и дискриминацията. Дейността предвижда: обмяна на опит, проучвания на добри практики, транснационални семинари и форуми, както и мобилни обучения на територията на цялата страна.

Планиран период на семинарите – от април 2016 до май 2017 година.

Пилотен подпроект за проучване и анализи на учебната програма и на съществуващите спортни съоръжения в 8 региона в България, на  успешни спортни инициативи, провеждани от местните и националните органи, масовите училища, детските градини и институциите за социалните грижи, както и от неправителствени организации, както и нивото на взаимодействие между публичните институции и представителите на масови образователна система и институциите за социални грижи за повече спортни дейности в институциите и/или организиране на спортни мероприятия, включващи съвместни спортни дейности сред млади хора от институциите и извън тях.

Основни поддейности са: полеви проучвания, разработване на НАРЪЧНИК по масов спорт за специалистите в домовете за социални грижи, интерактивни спортни обучения под мотото: „Преходът не може да бъде спирка за спорта“, мобилни обучения под мотото „Добри практики, нови подходи и транснационално сътрудничество“. Експертите от партньорите по проекта и кандидатстващата организация ще сформират мобилен обучителен екип, който ще проведе двудневни интензивни обучения и промоционални събития в училища, детски градини или общини в България. Дейността е насочена към специалисти от НПО сектора, образованието, социалните дейности, публични органи и медии.  Гост-лектори: спортни експерти или мениджъри на проекти в съответната област, консултанти по психология, експерти от местните власти от страните-партньори.Събитията в България ще се реализират в София, КК Албена, и по региони – при мобилните обучения.

Планиран период – между март и октомври 2016 г. и до май 2017 г.

Включва  цикъл от специализирани транснационални обучения и кръгли маси с участници от седемте държави.

Планиран период : от април 2016 г. до май 2017 г.

Тази дейност ще се съсредоточи върху участието на младежи и възрастни, които се интересуват от спортното доброволчество. Целеви групи: всяко физическо лице, което се интересува от спортно доброволчество, държавни органи – с цел да информират гражданите за възможностите, всеки професионалист или представител на доброволческия сектор, неправителствени организации, образователната система, системата за социални грижи, бизнес сектора, физически лица и др., без значение от техния професионален опит и капацитет, които са мотивирани и способни да бъдат мултипликатори на проекта в тяхната общност или професионална област. Насърчава се участието на организации, активни в доброволческите дейности, с готови проекти, търсят партньори в спорта или имат необходимия опит в спортното доброволчество. Основен акцент на дейността са активните транснационални семинари, обучения, форуми, транснационална информационна кампания. Специално за младежки работници и младежи, през месец февруари 2016 г. ще отвори врати, нашият  ОТВОРЕН ОФИС ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ  –  София в офиса на координатора и в най-големия национален курорт и спортен и възстановителен център Албена. Откритият офис ще функционира в София / от 02.02.16 до 15.12. 16 г./, и на морето в курорта Албена от 02.03.16 до 01.10.16 г. /. Специално събитие през лятото е  ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ – това ще бъде лагер, който ще се организира за всички лица и представители на заинтересовани страни /от споменатите целеви групи/, които се интересуват да научат за практическите възможности и ползите от спортното доброволчество, да се информират за необходимата подготовка и специфични изисквания, които могат да варират в различните страни, и за събития на местно, национално и международно ниво. Ще бъдат поканени лектори с опит в организирането на доброволчески спортни мероприятия и ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ. Интерактивни обучения със симулации за непрофесионални вдъхновители на спорта и физическата активност, които искат да играят ролята на посланици на СПОРТА и физическата активност в местните общности. Специализирани обучения за активни хора на възраст от 18 до 65 години, които ще бъдат обучени на основни умения за организиране на спортни събития или инициативи и физически дейности на местно ниво, сред тяхната общност. Те ще получат практически умения за планиране, промотиране и да управление на проекти за спортни и физически дейности, създаване на мрежи и използване на възможностите на социалните мрежи за насърчаване на положителните въздействия от спорта за превенция на масови заболявания като стрес, диабет, затлъстяване, и начини за остаряване в добро здраве. Във фокуса на всеки ден от практическото обучение ще бъде насърчаването на ролята на спорта и физическата активност срещу масовите заболявания на младежи и възрастни и като инструмент за социални промени.
Основната цел на тази дейност е да се повиши информираността на държавните институции по отношение на спорта и физическата активност като ефективен инструмент за подобряване на социалния капитал в ЕС. Включва поредица от транснационални форуми, кръгли маси, семинари и конференции за ИНТЕЛИГЕНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО за популяризиране на спорта. Планиран период: 03.2016 – 05.2017 г.
Една от основните стратегически цели на настоящата покана за проекти и на други инициативи на ЕС е да се насърчава сътрудничеството за спортни и физически дейности между заинтересованите страни в спорта и в различните браншове. Ефективното сътрудничество изисква усилия, които заинтересованите страни от публичния сектор планират да насочат в бизнес секторите. Но бизнес секторът трябва да има перспектива за пряка печалба, за да бъде по-активен партньор. Дейността включва поредица от форуми, семинари, интерактивни обучения, които ще повишат осведомеността на бизнеса за ползите от спортните дейности и ще активизират сътрудничеството между спорта и другите индустрии, ще се насърчи по-добре съвместната работа между обществени и частни заинтересовани страни за повече спортни мероприятия.

Планиран период: 03.2016 – 05.2017 г.

Проектът предвижда и активна информационна кампания в седем държави, която съвместно с управлението ще се реализира през периода: 01.01.2016-30.06.2017 година.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Проектът ще се реализира в периода: 01.01.2016 – 30.06.2017 година. Информация за различните събития, предвидени в проекта, може да получите на място в офиса за управление всеки работен ден от 9:00 – 15:30 часа или на интернет страницата на проекта.

Партньори: