ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001  

Представители на Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи взеха участие в кръгла маса – ИНТЕЛИГЕНТНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО по Дейност 5 Задача 1 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”Събитието представляваше много интензивно и провокативно обучение и дискусии, които имаха за цел да отразят различните положителни аспекти на спорта за индивидуалното, лично и професионално благосъстояние, а също и като инструмент в подкрепа на постигането на стратегическите приоритети на ЕС 2020 за конкурентоспособна икономика, приобщаващо общество и активно гражданство. Чрез иновативни подходи и дейности по опознаване, на кръглата маса беше представена добавената стойност на спорта в това отношение и събитието завърши с конкретни съвместни дейности за сътрудничество за повече спортни и физически дейности /за младежи, възрастни, в професионалния сектор и др./.

Гост лектори: от България и от Португалия

Място на провеждане: град Лусада, Португалия

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24.10.2016 г.